دیاتومیت

دیاتومیت

در فرابند فیلتراسیون صنایع غذایی به طور خاص فیلتراسیون شریت نوشابه و ما الشعیر استفاده از کمک فیلتر ها ( خاک دیاتومیت و پرلیت ) امری ضروری است شرکت تریس با علم به این موضوع اقدام به تهبه انواع خاک دیاتومیت با کیفیت تولید فرانسوی و اسپانیایی ( تحت لیسانس شرکت celite) و خاک دایتومیت هادسون کانادایی کرده است