فیلتراسیون فشاری با استفاده از نیروی محرک اختلاف فشار مثبت بین فضای تشکیل کیک حاصل از فیلتراسیون و فیلتریت، عمل فیلتراسیون را انجام میدهد. به طور کلی آبگیری بوسیله فیلتراسیون فشاری در واقع ترکیبی از فرآیند دبی ثابت و فشار ثابت در طی عملیات فیلتراسیون می باشد. در شروع سیکل فیلتراسیون فرآیند دبی ثابت تا رسیدن به ماکزیمم هد حاصل از پمپ خوراک دهی حاصل میشود که با تشکیل لایه های کیک دبی خروجی کاهش و فرآیند فشار ثابت حاکم به فرآیند می باشد.
فیلترپرس مرسوم ترین تجهیز فیلتراسیون فشاری است که به صورت ناپیوسته عملیات فیلتراسیون را به ترتیب مراحل زیر انجام میدهد
1- مرحله پر کردن اولیه
2- مرحله افزایش ضخامت کیک
3- مرحله فشار ثابت و آبگیری نهایی کیک
4- مرحله تخلیه و آماده سازی جهت بارگیری مجدد دستگاه فیلترپرس
در شکل زیر به صورت شماتیک تغییرات فشار و دبی در سیکل زمانی فیلترپرس نشان داده شده است.

a1

در طی زمان پر کردن اولیه، دوغاب با دبی نسبتا ثابت به درون دستگاه وارد میشود با شروع تشکیل لایه های جامد بر روی سطح پارچه فیلتر ، دبی فیلتریت شروع به کاهش و فشار افزایش مییابد . با پرشدن فضای بین صفحات فیلترپرس از تجمیع ذرات جامد فشار به بیشترین مقدار خود رسیده و عملیات پرسینگ کیک و آبگیری نهایی صورت میگیرد. در حین این عملیات دبی فیلتریت کاهشس یافته و با خاموش کردن پمپ خوراک دهی فیلتر پرس ، عملیات تخلیه کیک و آماده سازی مجدد فیلترپرس شروع میشود. معمولا زمانی که دبی فیلتریت به 5 درصد دبی اولیه خود برسد عملیات خوراک دهی توسط پمپ فیلترپرس متوقف و عملیات تخلیه آغاز میشود.