شدت جریان فاضلاب  یا پسابهای صنعتی

همانطوریکه کیفیت فاضلاب مهم میباشد، کمیت آن نیز اهمیت زیادی دارد و در حقیقات دو عامل کیفیت و کمیت میزان آلایندگی فاضلاب را مشخص میسازند و بدون در نظر گرفتن این عوامل طرح تصفیه خانه غیر ممکن میباشد. همچنین برای طراحی شبکه فاضلاب نه تنها میزان فاضلاب مهم است بلکه تغییرات شدت جریان در ساعات مختلف روز و یا حتی روزهای مختلف سال باید در دست باشد تا بتوان سیستم جمع آوری و شبکه را طرح و تعیین نمود. در اغلب صنایع شدت جریان فاضلاب یکنواخت تیست و چون تابعی از فعالیتهای مختلف در کارخانه میباشند بنابراین در ساعات مختلف میزان مختلفی از پساب جاری میگردد. مثلا در صنایع نساجی ، مقدار زیادی فاضلاب در زمان تخليه مخازان رنگرزی جاری میگردد در حالیکه در مواقع دیگر فاضلاب کارخانه بسیار اندک میباشد. حتی در بعضی از صنایع ، در روزهای مختلف نیز دبی حجمی فاضلاب تغییر میکند و گاهی نیز در ماه های مختلف فصلهای مختلف این تغییرات عمده دیده میشود. بعنوان مثال کارخانجات قند غالبا در فصل پائیز که فعالیت اصلی خود را دارند، پساب زیادی ایجاد میکنند. بسیاری از کارخانجات دیگر نبز بهمین صورت دارای فاشلابهائی هستند که از نظر کیفی و کمی دارای نوسانات زیادی است . شدت جریان فاضلاب های خانگی نیز دچار این نوسانات میباشد. این نوسانات که تا حدودی نیز به آداب و رسوم میتواند بستگی پیدا کند تقریبا” در تمام جوامع شهری دیده میشود. بعنوان مثال روزهای اول هفته ، روزهای شستشو میباشد. پس جریان فاضلاب بیشتر از روزهای دیگر میباشد. در ساعات ۶ تا ۸ صبح و یا ۶-۴ بعد از ظهر، بدلیل شستشو و استحتمام میزان فاضلاب از سایر ساعات روز پر حجم تر است در حالیکه این کمیت در ساعات نیمه شب به حداقل خود میرسد. همچنین در روزهای بارانی بعلت نفوذ آبهای سطحی به مجاری فاضلاب ، دبی حجمی افزایش می یابد.

بنابراین با درنظر گرفتن کلیه عواملی که در فوق به آن اشاره شد، برای طراحی شبکه های فاضلاب ، و طراجی بسیاری از واحد های تصفیه خانه ، از پارامتری استفاد میگردد که به آن Dry Weather FloW) D.W.F) یا جریان متوسط در روزهای خشک گفته میشود. این کمیت میزان متوسطی است که معمولا بر حسب مترمکعب در روز نشان دهنده دبی فاضلاب میباشد. علاوه بر این پارامتر مقدار حداکثر جریان یا Peak (و یا ماکزیمم دبی که معمولا برحسب لیتر بر ثانیه تعریف میشود) و همینطور حداقل جریان نیز در طراحی شبکه مهم میباشند. برای شهرهای بزرگ مقدار ” Peak ” جریان فاضلاب در حدود ۲ – ۱/۵ برابر جریان D.W.F و برای مناطق مسکونی کم جمعیت – شهرک ها = مجتمع های مسکونی – جریان Peak تا حدود ۶ برابر D.W.F نیز میرسد. طبیعی است که این پارامترهای در تعیین اندازه و شیب لوله های جمع آوری فاضلاب موثر میگردند و لذا محاسبه دقیق آنها در طراحی شبکه فاضلاب حائز اهمیت است. در مورد فاضلابهای صنعتی نیز اطلاعاتی مربوط به نوسانات جریان در طرح سیستم تصفیه و محاسبه و انتخاب واحدهای مختلف نیز اساسی و ضروری است.

(فاضلاب صنعتی،پسابهای صنعتی)