فیلتر پرس تصفیه روغن کنجد
فیلتر پرس تصفیه روغن کنجد

 

فیلتر پرس کاوردار
فیلتر پرس کاوردار

 

فیلتر پرس 30
فیلتر پرس 30

 

فیلتر پرس روغن کنجد
فیلتر پرس روغن کنجد

 

فیلترپرس روکش دار روغن کنجد
فیلترپرس روکش دار روغن کنجد

 

 

فیلترپرس 20
فیلترپرس 20

 

 

فیلترپرس
فیلترپرس

 

فیلترپرس روغن
فیلترپرس روغن

 

فیلترپرس استیل
فیلترپرس استیل