دستگاه تصفیه آب به روش اولترا فیلتراسیون UF
در تصفيه آب به روش اولترافيلتراسيون ( ( Ultra Filtration آب از يك غشاء ( Ultra – Filter Membrane ) كه داراي منافذ بسيار ريز با حداكثر قطر 02/0 ميكرون است ، عبور داده مي شود. ريزترين ميكروارگانيزمي كه مي تواند در آب وجود داشته باشد ويروس پوليو ، عامل بيماري فلج اطفال است كه اندازه آن از 02/0 ميكرون بزرگتر است. ساير ميكروارگانيزمها قطري به مراتب بزرگتر از اين اندازه دارند. بنابراين با عبور آب از منافذ اين غشاء مذكور كليه ميكروارگانيزمها به طريق فيزيكي از داخل آب حذف مي شوند چرا كه قادر به عبور از منافذ غشاء نيستند.امروزه غشاء اولترا فيلتر به صورت ني هاي توخالي ( Hallow Fibers ) ساخته مي شود. جنس ني ها از Poly Amid و ياPoly Propylene است و روي بدنه آنها منافذي با قطر حداكثر 02/0 ميكرون وجود دارد. آب با عبور از اين منافذ، از طريق بدنه ني ها وارد شده و از انتهاي ني ها خارج مي شود.
• کاربردهای سيستم‌هاي اولترا فيلتراسيون( UF ):
• حذف رنگ از آب آشاميدني تهيه آب آشاميدني با كيفيت مناسب
• تصفیه پساب‌هاي صنعتي و کشاورزی
• حذف آلاینده های آلی از آب
• گند زدايي آب‌هاي سطحي و زيرزميني
• پیش ‌تصفيه سیستم اسمز معکوس (R.O )
• تهيه آب مورد نياز جهت صنايع توليد نوشيدني‌ها، داروسازي‌ها، صنايع لبني، بيوتكنولوژي و نيمه رساناها
کاتالوگ دستگاه تصفیه آب UF