رزین های تعویض یونی آنیونی
در صنعت ، برای گرفتن یا کاهش سختی آب و یون‌زدایی آن ، از تبادلگرهای یونی استفاده می‌شود. آب یون‌زدایی شده فاقد ناخالصی‌های کربن دی‌اکسید و سیلیس است که در آب مقطر وجود دارد. یکی دیگر از کاربردهای تبادلگرهای یونی رزینی ، شیرین کردن آب دریا با جداسازی نمکهای سدیم و پتاسیم و منیزیم بوسیله رزینها می‌باشد و برای جدا کردن یونهای فلزی به‌صورت ترکیبات آنیونی هم از رزین‌ها استفاده می‌شود
رزين هاي آنيوني به جاي گروه هاي اسيد داراي گروه هاي بازي مي باشند. گروه هاي بازي از آمونياك و يا يك آمين ايجاد مي شوند و براي داشتن شرايط بهتر مي توان از تركيبات ديگري مانند گروه هاي كلرومتيل ( C-CH2-Cl) استفاده نمود و سپس واكنش با آمونياك و يا آمين تكميل گردد.
الف) در اثر واكنش با آمونياك رزين آنيوني، آمين نوع اول تهيه مي گردد.
ب) در اثر تركيب با يك آمين نوع اول رزين آنيوني آمين نوع دوم تهيه مي گردد.
پ) در اثر واكنش با يك آمين نوع دوم رزين آنيوني آمين نوع سوم تهيه مي گردد.
ت) در اثر واكنش با يك آمين نوع سوم رزين آنيوني آمونيمي توليد مي گردد.
رزين هاي داراي گروه هاي بازي آمين نوع اول، دوم و سوم از نوع ضعيف مي باشند و توانايي تبادل يون با آنيون هاي نمك ها يا اسيدهاي قوي را دارا مي باشند ولي با آنيون هاي نمك ها و يا اسيدهاي ضعيف تبادل يون نمي نمايند.
رزين هاي آمونيمي از نوع قوي مي باشند و توانايي تبادل يون با همه آنيون ها حتي بنيان كربنيك اسيد (HCO3-) و بنيان سيليسيك اسيد (HSiO3-) را دارند.
به طور معمول رزين هاي آنيوني ضعيف با سديم كربنات يا سود سوزآور احياء مي شوند ولي احياي آنها با بيشتر قلياها نيز امكان پذير خواهد بود.
احياي رزين هاي آنيوني قوي با سديم هيدروكسيد انجام مي پذيرد.
کاتالوگ رزین های تعویض یونی آنیونی