• مقدمه
  • با توجه به اهميت آب در زندگي و همچنين مسائل محيط زيستي، تصفيه آب از اهميت زیادی برخوردار مي باشد. بطور کلي در تصفيه آب و فاضلاب از روش هاي مختلفي از جمله ته نشيني و فيلتراسيون و روش هاي بيولوژيکي استفاده مي شود. يکي از مهمترين روش هاي تصفيه آب و فاضلاب، منعقدسازي مواد زائد بوسيله منعقد کننده ها مي باشد. معمولا عملیات ترسیب توسط نيروي جاذبه انجام مي شود. منتها در اين ميان مي توان از روش هايي براي افزايش سرعت رسوب دهي استفاده کرد. یکی از این روش ها افزودن مواد منعقد کننده است .مواد منعقد کننده داراي انواع مختلفي مي باشند که عبارتند از: منعقد کننده هاي غير آلي (معدني)، منعقد کننده هاي آلي سنتزي، منعقد کننده هاي طبيعي. منعقد کننده هاي معدني همچون پلي کلرور آلومينيوم و پلي کلرور سولفات آلومينيوم و کلرور آهن و سولفات آلومينيوم می باشند. پلي کلرور سولفات آلومينيوم در مقايسه با ديگر تصفيه کننده هاي غير آلي داراي ويژگي هايي همچون ميزان مصرف کمتر، توليد لجن کمترو ته نشيني سريع مي باشد.
  • آشنایی با سولفات آلومنیوم
  • سولفات آلومینیوم یک ماده شیمیایی با فرمول Al2(SO4)3 می باشد که بعد از اکسید آلومینیوم دومین ترکیب پر مصرف آلومینیوم می باشد. این ماده دارای جرم مولی 342.15 گرم بر مول و شکل ظاهری جامد بلوری سفید است. این ماده شیمیایی قابلیت جذب و نگهداری مولکول های آب را از محیط اطراف دارد.
  • سولفات آلومینیوم دارایی کاربرد های زیادی می باشد که برخی از مهم ترین کاربرد های آن به طور عمده عبارت است از:
  • استفاده به عنوان عامل لخته کننده در تصفیه آب و فاضلاب
  • استفاده به عنوان تثبیت کننده رنگ در رنگرزی کاغذ و پارچه
  • استفاده در تولید و بازیافت کاغذ
  • استفاده از سولفات آلومینیوم در صنعت تصفیه آب و فاضلاب
  • سولفات آلومینیوم موجب به هم چسبیدن و انعقاد ناخالصی ها به صورت ذرات بزرگ‌تر می شود که این ذرات بزرگ براحتی در حوضچه ها ته نشین میشود یا از طریق فرایند فیلتراسیون از آب جدا می شوند. استفاده از انعقاد کننده های پایه آلومینیومی ممکن است منجر به افزایش اندکی آلومنیوم در سطح آب تصفیه شده شود، اما با توجه به بالا بودن منعقد سازی سولفات آلومنیوم و افزودن بسیار کم آن به آب هیچ خطری برای مصرف کننده گان ندارد. البته استفاده نا مناسب و بیش از حد سولفات آلومینیم ممکن است موجب آلودگی آب گردد. همچنین با توجه به خاصیت لخته سازی سولفات آلومینیوممیتوان از آن بعنوان منعقد کننده ذرات و شفاف سازی آب استخرها استفاده کرد.