پارچه فیلتر

مهمترین عامل در انتخاب پارچه فیلتر مناسب در تجهیز فیلتراسیون  مد نظر گرفتن نوع فیلتراسیون و شرایط عملیاتی فیلتراسیون می باشد. از مهمترین شرایط عملیاتی تعیین کننده این انتخاب میتوان به نوع فیلتریت( مایع یا گاز)،شرایط دمایی، شرایط شیمیایی و خواص فیزیکی اشاره کرد و در خصوص اثر گذاری تجهیز فیلتراسیون میتوان به نوع فیلتراسیون فشاری یا تحت خلا و همچنین  عملکرد دستگاه بصورت نا پیوسته یا پیوسته باشد اشاره کرد.

در عملیات فیلتراسیون مایعات با توجه به محصول مورد نظر فیلتراسیون نوع پارچه فیلتر مصرفی متفاوت می شود. در عملیاتی که کیک حاصل از فیلتراسیون محصول می باشد تا اینکه فیلتریت و شفافیت آن مد نظر می باشد پارچه فیلتر متفاوت  استفاده می باشد.

یک پارچه فیلتر مناسب باید خواص زیر را داشته باشد:

1- ممانعت از عبور ذرات جامد

2-دبی بالای فیلتریت

3-مقاومت در برابر گرفتگی منافذ

4-جدا شدن آسان کیک فیلتراسیون از روی سطح

5- خواص جذب سطحی پایینی داشته باشد

شرکت صافی گستر ایرانیان با علم شرایط فیلتراسیون و دانش کامل در خصوص طراحی و ساخت تجهیزات فیلتراسیون  آماده ارائه مشاوره رایگان در خصوص انتخاب بهترین پارچه فیلتر مناسب فیبتراسون انواع دوغاب های شیمیایی پایه آب و آلی و انواع روغن ها و همچنین تهیه آنها می باشد.

انواع پارچه های فیلتر پرس

pp6022-mr

pe5124-mr

pp5124-mr

pe636-mr

pe740-mr